เตาย่าง Gas Lava Rock Grill

เตาย่าง

010202042

เตาย่าง

010202043

เตาย่าง

010202044

เตาย่าง

010202045

เตาย่าง

010202079

เตาย่าง

010202080

เตาย่าง

010202081

เตาย่าง

010202082